Objęcie akcji przez JR HOLDING

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2020 r. zawarł z EKIPA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: EKIPA) umowę (dalej: Umowa), na podstawie której objął nowo wyemitowane akcje imienne serii B, które po rejestracji będą stanowić 12,01% kapitału zakładowego EKIPY.

Zarząd podaje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie Umowy jest kolejnym etapem realizacji projektu z EKIPĄ, o czym Spółka informowała w trybie raportów ESPI nr 58/2020 z dn. 19 listopada 2020 r. (w którym poinformowała o podpisaniu z EKIPĄ listu intencyjnego) oraz ESPI nr 68/2020 z dn. 16 grudnia 2020 r. (w którym poinformowała o zawarciu z EKIPĄ umowy współpracy, której przedmiotem jest doprowadzenie do wejścia EKIPY na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia).