Zawarcie umowy współpracy z JR Holding

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JR HOLDING) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 58/2020 z dn. 19 listopada 2020 r., w którym poinformował o podpisaniu z EKIPA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: EKIPA) listu intencyjnego informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z EKIPĄ umowę współpracy, której przedmiotem jest doprowadzenie do wejścia EKIPY na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia (dalej: Umowa).

Tytułem wynagrodzenia za realizację Umowy, JR HOLDING został zaproszony przez EKIPĘ do prowadzonej emisji akcji realizowanej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego EKIPY tj. do objęcia przez JR HOLDING akcji imiennych serii B EKIPY, które po ich rejestracji będą stanowić 12,01 % kapitału zakładowego EKIPY.