Istotny wzrost obrotów spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.

Spółka Beskidzkie Biuro Inwestycyjne od niedawna znajduje się w czołówce najwyższych dziennych obrotów na rynku NewConnect
Zanotowane wyniki na dzień 09.04.2021
10 dni – 371 069 zł
90 dni – 783 343 zł
180 dni – 441 029 zł
Na trend wzrostowy w dużej mierze mogą mieć wpływ prowadzone przez EKIPA negocjacje dążące do transakcji  połączenia przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku EKIPA (spółka przejmowana) na Spółkę (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom EKIPA akcji nowej serii Spółki. Podmiot powstały w wyniku połączenia będzie działał pod firmą EKIPA HOLDING S.A. lub inną wskazaną przez EKIPA, przy czym firma podmiotu, powstałego w wyniku połączenia zostanie określona w planie połączenia, który zostanie podpisany w terminie najpóźniej do dnia 30 września 2021 roku. Również w planie połączenia Strony ustalą wartości spółek, które zostaną wcześniej określone przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego zgodnie przez Strony.