Złożenie wniosku o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych

Zarząd spółki Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), informuje, iż w dniu 4 października 2022 r. Spółka złożyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: Depozyt) wniosek o zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych większości akcji na okaziciela serii F, tj. akcji wydanych w procesie połączenia.

Zarząd uznał tę informację za istotną z uwagi na ilość akcji objętych wnioskiem, stanowiącą blisko 90% wszystkich akcji Spółki i wynikające z tej rejestracji korzyści dla akcjonariuszy, w szczególności możliwość wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu czy też dokonywania transakcji na akcjach na podstawie umów cywilnoprawnych, a także z uwagi na pojawiające się zapytania akcjonariuszy w tym przedmiocie.

Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, iż przedłużająca się procedura kompletowania danych niezbędnych do złożenia wniosku w Depozycie wynikała z wielokrotnych prób pozyskania numeru rachunku inwestycyjnego jednego z osiemdziesięciu siedmiu akcjonariuszy, co niestety zakończyło się niepowodzeniem. Tym samym, mając na uwadze interes pozostałych akcjonariuszy, podjęto decyzję o nieuwzględnianiu w składanym wniosku akcji tego akcjonariusza, przez co wnioskiem objęto 36.593.174 akcji na okaziciela serii F.