Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze, posiadający co najmniej 5 % głosów w EKIPA HOLDING S.A.

Akcjonariusz

Liczba akcji

% Udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

% Udział głosów na WZA

Karol Wiśniewski

16 816 813

41.21%

16 816 813

41.21%

Łukasz Wojtyca

8 032 596

19.68%

8 032 596

19.68%

JR HOLDING ASI S.A.

5 480 135

13.43%

5 480 135

13.43%

Pozostali

10 477 416

25,68%

10 477 416

25,68%

SUMA

40 806 960

100%

40 806 960

100%