Rozpoczęcie realizacji skupu akcji własnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wraz z zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji

Zarząd spółki Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w celu ich wykorzystania w programie motywacyjnym dla osób mających istotny wpływ na działalność Spółki, realizując tym samym wolę akcjonariuszy Spółki, wyrażoną w uchwale nr 4/11/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 25/2023 w dniu 16 listopada 2023 r.W tym celu, również w dniu dzisiejszym, dla zapewnienia równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji, zawarto z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. („BOŚ”) umowę dot. wykonywania czynności przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych przez Spółkę.

Łączna liczba nabytych akcji własnych nie przekroczy 3.500.000, przy czym skup obejmie zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, będące przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, oznaczone kodem ISIN PLBBCLS00017 oraz akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, niebędące przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, oznaczone kodem ISIN PLBBCLS00025, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 350.000,00 złotych, to jest nie więcej niż 8,58% kapitału zakładowego Spółki.

Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 0,10 zł za jedną akcję.

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji przez BOŚ potrwa od dnia 30 kwietnia 2024 r. do dnia 13 maja 2024 r. włącznie, do godziny 16:00. Z kolei planowanym dniem nabycia akcji własnych przez Spółkę będzie 15 maja 2024 r.

W załączeniu Zarząd przekazuje Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, zawierające wszelkie niezbędne informacje jednocześnie wskazując, iż będzie ono dostępne także na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej BOŚ.

Podstawia prawna: Art. 17 ust. 1 MAR


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI EKIPA HOLDING S.A.