Polityka dywidendowa

Aktualnie spółka wszystkie swoje zyski reinwestuje powiększając wartość swoich aktywów i nie planuje wypłat dywidend.